Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van 15/01/2019

BELANGRIJK - OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER:

 

GELIEVE DEZE VERKOOPVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN.

ZE BEPALEN DE VERKOOPVOORWAARDEN EN -BEPERKINGEN DIE U ACCEPTEERT DOOR OP DE WEBSITE TE BESTELLEN.

DOOR DE HELE OF EEN GEDEELTE VAN DE WEBSITE

www.hallobanden.be TE GEBRUIKEN EN DOOR PRODUCTEN TE KOPEN VIA DEZE WEBSITE, GAAT U AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN, EVENALS DE GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN. U ERKENT DAT DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN UITVOERBAAR ZIJN AAN DEZELFDE TITEL ALS EEN ANDERE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST DIE U HEBT ONDERTEKEND. ALS U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN, DAN BENT U NIET GEMACHTIGDD OM PRODUCTEN OP DE WEBSITE.

 

www.hallobanden.be TE BESTELLEN. DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KUNNEN OP ELK MOMENT WORDEN GEWIJZIGD OP BASIS VAN DE ONTWIKKELING VAN DE SITE OF WETGEVING. IN DIT GEVAL WORDT DE KLANT HIEROVER GEÏNFORMEERD.

 

In deze algemene verkoopvoorwaarden worden de rechten en plichten van Allopneus, uitgever van de website, Tyredating in naam van Allopneus en de klant in verband met de verkoop van producten op de website hallobanden.be gedefinieerd.

 

1. Algemene bepalingen:

1.1. Definities

De gebruikte termen, zowel in het meervoud als in het enkelvoud in deze algemene verkoopvoorwaarden, hebben de volgende betekenis:

KLANT: betekent elke gebruiker, een meerderjarige natuurlijk persoon die in staat is om een verbintenis aan te gaan en die een consument is, dat wil zeggen die niet handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit en die een product dat op de Website wordt aangeboden bekijkt, kennis erover verwerft, reserveert, bestelt en/of koopt.

UITGEVER: betekent het bedrijf HALLOBANDEN, eigenaar van de website en voor wie TYREDATING de verkoopovereenkomst afsluit en die het aankoopbedrag van de bestelling ontvangt.

LID: betekent elke KLANT met een actief persoonlijk account, gemaakt na het invullen van een registratieformulier.

PARTNER : betekent elke garage en/of montagehal die als zodanig is aangewezen door de UITGEVER op de WEBSITE en aan de KLANT een betalende DIENST aanbiedt, onderworpen aan facturering en onafhankelijke algemene voorwaarden.

PARTNERS zijn juridisch onderscheiden entiteiten die onafhankelijk zijn van de UITGEVER.

PRODUCT: betekent elk product aangeboden op de WEBSITE en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, banden voor motorvoertuigen.

DIENST: betekent elke dienst aangeboden op de WEBSITE door de UITGEVER of een van haar PARTNERS en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, elke bandassemblage- en balanceringsservice aangeboden aan KLANTEN. Het is wel verstaan dat deze DIENSTEN niet online betaald worden als het gaat om diensten

WEBSITE: betekent de infrastructuur, te bereiken via het adres www.hallobanden.be ontwikkeld door de UITGEVER volgens de op het internet bruikbare computerformaten, dat gegevens van verschillende aard omvat en, in het bijzonder maar niet uitsluitend, teksten, geluiden, stilstaande of bewegende beelden, video's, databases bedoeld om te worden geraadpleegd door de KLANT om meer informatie te verkrijgen over de PRODUCTEN en/of DIENSTEN.

TYREDATING: betekent het bedrijf TYREDATING, gevestigd op 107, Rue Servient 69003 LYON, France, vereenvoudigde vennootschap met een kapitaal van 8 100 000 euro en geregistreerd in het handels - en vennootschapsregister van Lyon onder het nummer 503 812 208 RCS LYON verantwoordelijk voor de verkoop van banden en onderhoudsbeurten met betrekking tot alle handelingen die op de WEBSITE worden vermeld in opdracht van de UITGEVER.  

 

1.2. Toepassingsgebied:

De WEBSITE is vrij toegankelijk en gratis voor elke gebruiker, behalve bepaalde pagina's die alleen na registratie toegankelijk zijn.

Elke bestelling die via de WEBSITE wordt geplaatst door de KLANT impliceert de voorafgaande aanvaarding door laatstgenoemde, zonder voorbehoud van deze algemene voorwaarden en de tariefvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van aanvaarding van de bestelling die hier een integraal onderdeel van vormt, met uitzondering van enige andersluidende bepaling op de bestelbon van de KLANT of op deze algemene verkoopvoorwaarden of, meer in het algemeen, op elk document dat afkomstig is van de KLANT.

De onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden bestaat erin dat de KLANT het vakje van de volgende stelling aanvinkt: "Door de bestelling te valideren, verklaart u de algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd". Het aanvinken van het vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de gebruiker. De gebruiker erkent de bewijswaarde van de automatische registratiesystemen van de UITGEVER van deze WEBSITE. Dit aanbod is voorbehouden aan KLANTEN zoals gedefinieerd in artikel 1.1. Iedereen die op de WEBSITE bestelt, verplicht zich daarom om niet op professionele wijze te handelen. De KLANT mag de WEBSITE niet gebruiken op een illegale manier of op een manier die schadelijk is voor de UITGEVER of een van zijn PARTNERS.

 

2. Bestellingswijze en beschrijving van het online koopproces

2.1. Selectie van producten

 

Om een bestelling via de WEBSITE te plaatsen, moet de KLANT de PRODUCTEN selecteren, in het bijzonder met behulp van het verstrekte zoekformulier. Afhankelijk van de geselecteerde criteria worden verschillende producten aangeboden in de vorm van een lijst, met de mogelijkheid om de beschrijving ervan te lezen. Bij deze beschrijving selecteert de KLANT de hoeveelheden die hij wil bestellen en plaatst deze in zijn mandje.

HULP BIJ HET ZOEKEN IS IN GEEN GEVAL VOLLEDIG EN VERVANGT NIET DE BEOORDELING VAN DE KLANT DIE VÓÓR ZIJN BESTELLING DE

AFMETINGEN VAN ZIJN BANDEN RECHTSTREEKS BIJ DE FABRIKANT MOET CONTROLEREN.

Zodra de KLANT zijn keuze heeft gemaakt, zal hij het/de betreffende product(en) aan zijn mandje moeten toevoegen door op de daarvoor bestemde knop te klikken en vervolgens moet de klant op de knop "Mijn bestelling voltooien" klikken. DE KLANT ERKENT DEZE VERKOOPVOORWAARDEN TE HEBBEN GEDOWNLOAD EN AFGEDRUKT VIA DE HIERVOOR BESTEMDE KNOP. De KLANT wordt vervolgens omgeleid naar de inlogpagina.

 Hij moet een formulier voor informatieverschaffing invullen (= Registratie) of zijn inloggegevens voor zijn account invoeren als hij al LID is.

HET DOEL VAN HET MANDJE IS OM UITSLUITEND DE PRODUCTEN GEKOZEN DOOR DE KLANT WEER TE GEVEN, DIT MAAKT DE PRODUCTEN IN GEEN GEVAL ONBESCHIKBAAR VOOR ANDERE GEBRUIKERS EN DIT GARANDEERT IN GEEN GEVAL DAT DE KLANT DE PRODUCTEN VERKRIJGT VOOR HET TARIEF DAT WORDT WEERGEGEVEN IN HET MANDJE. HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN NIET GERESERVEERD EN HET TARIEF/DE TARIEVEN WORDT/WORDEN GEACTUALISEERD OP HET MOMENT VAN DE VOLTOOIING VAN DE BESTELLING.

2.2. Registratie op de WEBSITE - Een persoonlijk account aanmaken - gebruik van het persoonlijke account

2.2.1. Het aanmaken van een persoonlijk account

Het aanmaken van een persoonlijk account is een vereiste voor elke bestelling van de KLANT op de WEBSITE.

De informatie die de KLANT wordt verzocht te verstrekken, is bedoeld voor de facturatie en de correcte levering van de bestelling, evenals voor het verbeteren en personaliseren van de communicatie en het aanbod van PRODUCTEN, met inbegrip van nieuwsbrieven (of newsletters). Alle informatie met betrekking tot de KLANT is bedoeld voor het creëren van een klantenbestand en kan, met voorafgaande toestemming van de KLANT, worden meegedeeld aan de PARTNERS in het kader van de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in het privacybeleid.

Vereiste gegevens bevatten het e-mailadres van de KLANT, diens wachtwoord, aanspreekvorm, volledige naam, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats en land (meegedeeld aan de vervoerder). De andere informatie wordt optioneel en uit eigen beweging gecommuniceerd door de KLANT.

De KLANT garandeert dat de gegevens die hij communiceert accuraat zijn en in overeenstemming met de realiteit. Hij of zij gaat ermee akkoord om eventuele wijzigingen van de gegevens die hij of zij tijdens de registratie verstrekt heeft, onmiddellijk door te geven, en om, indien nodig, dergelijke wijzigingen in zijn persoonlijke account uit te voeren.

INDIEN HET VERSTREKKEN VAN ONJUISTE INFORMATIE HEEFT GELEID TOT DE ONMOGELIJKHEID VAN HET UITVOEREN VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE UITGEVER EN/OF TYREDATING, MET NAME, MAAR NIET UITSLUITEND, HET LEVEREN VAN DE BESTELLINGEN, DAN IS LAATSTGENOEMDE HIER NIET AANSPRAKELIJK VOOR.

Registratie voor het persoonlijke account leidt tevens tot het verschaffen van inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord gekozen door de KLANT). De KLANT erkent dat diens gebruikersnaam en wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Het is daarom verboden om deze te communiceren of te delen met derden. In het geval dat de KLANT deze gegevens verspreidt of gebruikt in strijd met het beoogde doel, kan de persoonlijke account van de KLANT worden beëindigd. De KLANT is verantwoordelijk voor het gebruik van deze identificatiegegevens door derden, ongeacht of deze frauduleus zijn of niet. In dit opzicht waarborgt hij de UITGEVER voor elke aanvraag en/of actie op basis van wel of niet frauduleus gebruik van zijn identificatiegegevens in geval van wangedrag.

DE UITGEVER OF TYREDATING ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR IDENTITEITSDIEFSTAL VAN EEN KLANT, DAAR ZIJ NIET DE TECHNISCHE MIDDELEN HEBBEN OM ZELF SYSTEMATISCH DE IDENTITEIT VAN PERSONEN TE WAARBORGEN.

In geval van vermoeden van frauduleus gebruik van identificatiegegevens, moet de KLANT de UITGEVER van de WEBSITE hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

2.2.2. Gebruik van een persoonlijk account

Dit persoonlijke account stelt de LID in staat om al zijn bestellingen op de WEBSITE te raadplegen, om de levering ervan te volgen en om zijn abonnementen op verschillende nieuwsbrieven te beheren.

INDIEN DE GEGEVENS IN DE PERSOONLIJKE ACCOUNT VERDWIJNEN ALS GEVOLG VAN EEN INCIDENTEEL GEVAL, EEN TECHNISCHE FOUT OF OVERMACHT, DAN IS DE UITGEVER OF TYREDATING HIERVOOR NIET VERANTWOORDELIJK. DEZE INFORMATIE IS NIET BEWIJSKRACHTIG EN IS UITSLUITEND VAN INFORMATIEVE AARD.

Om de veiligheid van transacties te waarborgen en te voldoen aan de vraag naar fraudepreventie bij verkoop op afstand, voert de UITGEVER via TYREDATING steekproefsgewijze controles uit op het plaatsen van bestellingen. In het geval van een steekproefsgewijze controle kan de UITGEVER via TYREDATING de KLANT vragen om ter voltooiing van de bestelling een kopie van de voorkant van zijn of haar bankpas op te sturen, waarbij alleen de eerste 4 en de 2 laatste cijfers zichtbaar zijn, evenals een kopie van de voor- en achterkant van een identiteitsbewijs, per post naar het volgende adres: TYREDATING, 107 Rue Servient 69003 LYON FRANCE of per e-mail naar het volgende adres: klantenservice@hallobanden.be .

De levertijden aangegeven in de bevestiging van de bestelling vangen aan vanaf de ontvangst van de documenten door de UITGEVER via TYREDATING.

Bij het ontbreken van bewijsstukken en/of indien aan de hand van de documenten de identiteit van de auteur van de bestelling en het woonbewijs niet gegarandeerd kunnen worden, zal de UITGEVER via TYREDATING de bedragen die door de klant per bank zijn betaald binnen dertig (30) dagen na het verzoek om het bewijs of de ontvangst ervan, bij eventueel onvoldoende bewijsstukken, terugbetalen en zal de verkoop automatisch worden geannuleerd.

2.3. Telefonische bestellingen

De KLANT heeft de mogelijkheid om telefonisch bestellingen te plaatsen door het verkoopteam te bellen op 0800 000 819, van maandag tot vrijdag van 09:00-18:00 uur, met uitzondering van feestdagen en zondagen.

In dit geval wordt de KLANT dezelfde informatie gevraagd als bij verkoop op de WEBSITE. Hoewel deze bestelling niet kan worden vergeleken met telefonische klantenwerving, gezien het feit dat de KLANT erkent en ermee instemt de opdrachtgever van de bestelling te zijn, zal een schriftelijke bevestiging van het aanbod dat aan de KLANT werd voorgelegd, aan hem worden gericht. DAARBIJ ERKENT EN AANVAARDT DE KLANT DAT HIJ OF ZIJ VOOR EEN TELEFONISCHE BESTELLING MOET BESCHIKKEN OVER EEN GELDIG ELEKTRONISCH ADRES WAARNAAR DE CONTRACTUELE DOCUMENTEN ZULLEN WORDEN GESTUURD.

De KLANT zal de UITGEVER via TYREDATING telefonisch op de hoogte stellen van de PRODUCTEN die hij wenst te bestellen. Aan het einde van zijn bestelling worden de bestelde PRODUCTEN samengevat voor de KLANT.

De KLANT bevestigt zijn of haar bestelling door zijn betaalgegevens door te geven.

EEN TELEFONISCHE BESTELLING VEREIST VOLLEDIGE AANVAARDING VAN DE HUIDIGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.EEN TELEFONISCHE BESTELLING VEREIST VOLLEDIGE AANVAARDING VAN DE HUIDIGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

 

2.4. Voltooiing van de bestelling

Nadat het formulier is gevalideerd of de identificatiegegevens zijn ingevoerd, wordt het LID doorgestuurd naar een overzichtspagina met de eenheidsprijzen van de PRODUCTEN (INCL. BTW), de bestelde hoeveelheid en het totale bedrag van de bestelling exclusief verzendkosten.

De KLANT valideert deze stap door op "BEVESTIGEN" te klikken. Er worden leveringsvoorwaarden (wijze en plaats van levering) en -kosten voorgesteld, zoals gedefinieerd in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

In dit stadium heeft de KLANT de mogelijkheid zijn leveradres en de leverwijze aan te passen.

De KLANT erkent en gaat ermee akkoord dat alleen een fysiek leveradres geldig is, met uitsluiting van een postbus.

De klant moet zijn betaalwijze kiezen in overeenstemming met artikel 2.5 van de ALGEMENE VOORWAARDEN.

2.5. Betaling

De KLANT kiest zijn betaalwijze. De betaling kan met een creditcard, (klassieke betaling met creditcard of 3D secure), Paypal, of bankoverschrijving uitgevoerd worden. HET IS UITDRUKKELIJK OVEREENGEKOMEN TUSSEN DE PARTIJEN DAT ALLEEN DE BETAALWIJZEN AANGEBODEN OP DE WEBSITE GEACCEPTEERD WORDEN. DE KLANT KAN IN GEEN GEVAL MET FIDUCIAIR GELD BETALEN (contant geld ). De toepasselijke voorwaarden worden uitgelegd in de volgende artikelen.

De KLANT wordt vervolgens omgeleid naar de door hem of haar gekozen betaalwijze.

De KLANT wordt geïnformeerd dat de betaling wordt gedaan aan TYREDATING in zijn eigen naam en voor rekening van de UITGEVER.

In het geval van een bankbetaling (alleen Visa- en MasterCard-creditcards) en Paypal wordt de klant omgeleid naar de beveiligde interface, die beheerd wordt door de betreffende bank (voor bankbetaling) of het bedrijf Paypal (voor een Paypal-overschrijving).

Elektronische betalingen worden gedaan via beveiligde transacties die worden aangeboden door de serviceproviders.

DE KLANT ERKENT UITDRUKKELIJK DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BETROKKEN INRICHTINGEN TE HEBBEN GELEZEN EN GEACCEPTEERD. DE BETROKKEN INRICHTINGEN ZIJN UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE DE KLANT MET BETREKKING TOT DE BETAALWIJZE HEEFT INGEDIEND.

De KLANT garandeert dat hij of zij volledig gerechtigd is om de creditcard die hij of zij gebruikt, te gebruiken en dat deze creditcard toegang geeft tot voldoende middelen om de kosten van de bestelling te dekken. Daarnaast verbindt hij of zij zich ertoe om de inrichtingen te voorzien van juiste informatie.

2.6. Geldigverklaring van de betaling

Zodra de betaling is gevalideerd door de betreffende bank, ontvangt de KLANT in het geval van een elektronische betaling een e-mail met bevestiging van de betaalwijze en een samenvatting van de details van zijn bestelling.

 

3. Aanvaarding van de bestelling

De bestelling wordt definitief na validatie van de betaling en ontvangst van alle vereiste documenten, met inachtneming van de onderstaande uitzonderingen.

Alle artikelen die aanwezig zijn op de WEBSITE zijn, tenzij fouten of computerstoornissen die niet aan de UITGEVER of TYREDATING kunnen worden toegeschreven, beschikbaar en op voorraad. Echter, gezien de tijd die nodig is tussen de registratie van een bestelling en een betaling, erkent en accepteert de KLANT dat tijdens deze periode een product in het geval van onvoldoende voorraad mogelijk niet meer beschikbaar is.

In geval van onbeschikbaarheid van een referentie na een bestelling geplaatst door een KLANT, zal de KLANT telefonisch en/of per e-mail gecontacteerd worden om te kiezen voor de levering van een andere referentie of voor een eventuele terugbetaling van de bedragen die hij heeft betaald en een kosteloze ontbinding van de verkoop.

In het geval dat de KLANT al is gedebiteerd voor de betaling, zal de terugbetaling van het/de niet-leverbare PRODUCT(EN) zo snel mogelijk plaatsvinden, en niet later dan 30 (dertig) dagen vanaf de betaling door de KLANT.

Elke bestelling kan worden geweigerd als de KLANT niet op de hoogte is van zijn verplichtingen, van welke aard dan ook, en met name, maar niet uitsluitend, bij een mislukte transactie of het nalaten om ondersteunende documenten te versturen tijdens een vorige bestelling. In een dergelijk geval zal de KLANT van deze weigering per e-mail op de hoogte worden gebracht en zal het toegezegde bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na de betaling door de KLANT worden terugbetaald. Een dergelijke weigering is een gegronde reden en kan geen weigering van verkoop zijn.

4. Eigendomsvoorbehoud

DE VERKOCHTE PRODUCTEN BLIJVEN HET EIGENDOM VAN DE UITGEVER TOT AAN DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS ERVAN. BIJGEVOLG VERBINDT DE KLANT ZICH TOT DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS ERTOE, OP STRAFFE VAN ONMIDDELLIJKE TERUGVORDERING VAN DE UITGEVER, DEZE PRODUCTEN NIET TE VERANDEREN OF TE VERWERKEN, NOCH TE VERKOPEN OF TE VERPANDEN.

5. Levering of beschikbaarstelling

5.1. Leverplaats:

De levering van de PRODUCTEN die getoond worden op de WEBSITE is beperkt tot België. De KLANT heeft de keuze om de bestelling te laten leveren bij een PARTNER, thuis (in het betreffende land), op het factuuradres of op een ander adres.

5.2. Levertermijn

Bestellingen worden geleverd door de vervoerder die gekozen is door de KLANT (hierna te noemen "Standaardlevering").

Standaardlevering vindt plaats binnen een maximum van dertig (30) werkdagen na ontvangst van de betaling van de volledige prijs door de tegenpartij en, indien van toepassing, na ontvangst van alle gevraagde documenten.

Bepaalde PRODUCTEN of bestelhoeveelheden vereisen een levertijd van meer dan dertig (30) werkdagen, dit zal uitdrukkelijk worden vermeld tijdens de voltooiing van de bestelling van de KLANT.

Standaardleveringen zijn gratis vanaf 2 (twee) gekochte banden en bevatten een vaste prijs die is vastgesteld door de vervoerder en die wordt aangegeven op het moment van voltooiing van de bestelling voor een enkel PRODUCT.

DE BESTELLINGEN WORDEN WELLICHT IN MEERDERE PAKKETTEN, IN MEERDERE KEREN EN DOOR VERSCHILLENDE VERVOERDERS GELEVERD.

5.3. Vertraging van de levering:

Elke vertraging in de levering na de levertermijn (met uitzondering van speciale bestellingen die een langere levertermijn vereisen) en die niet het gevolg is van overmacht, kan resulteren in de ontbinding van de verkoop op initiatief van de KLANT. Deze ontbinding kan alleen uitgevoerd worden binnen 30 dagen na ontvangst door TYREDATING van een aanmaning om de levering uit te voeren. Deze brief moet verzonden worden naar: Tyredating, 107 rue Servient 69003 LYON FRANCE. Het CONTRACT zal als ontbonden worden beschouwd na ontvangst door TYREDATING van de brief van de KLANT met vermelding van zijn beslissing om het contract te beëindigen en alleen als de levering ondertussen niet heeft plaatsgevonden. In geval van ontbinding wordt de KLANT zo snel mogelijk terugbetaald voor de uitgevoerde betalingen en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Als het pakketje kwijt is: als na kennisgeving van de verzonden status bij het volgen van de bestelling het pakket na 5 (vijf) werkdagen voor een Standaardlevering nog niet geleverd is, moet de KLANT contact opnemen met de klantenservice van TYREDATING. TYREDATING zal vervolgens een klacht indienen bij de betreffende vervoerder en zal de KLANT regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

5.4. Wijziging van het leveradres

KLANTEN die voor een levering aan een PARTNER hebben gekozen, hebben, binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van hun PRODUCTEN door de PARTNER (montagehal), niet de mogelijkheid deze PRODUCTEN te laten afleveren op een ander leveradres. De producten moeten op rekening van de klant teruggestuurd worden naar het magazijn Log for you, Service retour Hallobanden, ZAC La Mauboule Rue de la Condamine, 26000 Valence France

BOVENDIEN ERKENT EN GAAT DE KLANT ERMEE AKKOORD DAT DE PARTNERS HET RECHT ZULLEN HEBBEN DE KLANT TE VERPLICHTEN EEN REDELIJKE SCHADEVERGOEDING TE LATEN BETALEN IN RUIL VOOR DE GOEDE ONTVANGST EN OPSLAG VAN DIENS PRODUCTEN.

 

5.5. Bewaarperiode

In geval van niet-distributie van het pakket vanwege de KLANT (bijvoorbeeld KLANT niet bereikbaar, KLANT afwezig op het moment van bezorging, verkeerd adres), is de bewaarperiode van het pakket bij de vervoerder 10 kalenderdagen. Na deze periode van 10 kalenderdagen wordt het pakket teruggestuurd naar het volgende adres: Log for You, Service retour Hallobanden, ZAC La Mauboule, rue de la Condamine, 26 000 Valence, Frankrijk. De KLANT kan ervoor kiezen: (i) om de PRODUCTEN opnieuw te laten verzenden. In dit geval wordt een terugzendvergoeding van €30 incl. btw per bestelling in rekening gebracht voor de klant voor de verzending; (ii) of om de bestelling te annuleren. In dit geval vergoedt de UITGEVER de KLANT de prijs van de bestelling die overeenkomt met het pakket, na aftrek van de kosten van het terugzenden van de PRODUCTEN aan de UITEGVER, gelijk aan €30 incl. btw per bestelling.

 

6. Non-conformiteit - verborgen gebreken

De KLANT geniet van wettelijke garanties in overeenstemming met de onderstaande bepalingen

De KLANT geniet de wettelijke conformiteitsgarantie (artikelen L.217-4 tot en met L.217-14 van het Consumentenwetboek) die de Verkoper ertoe verplicht een Product te leveren in overeenstemming met de Bestelling en verantwoordelijk te zijn voor eventuele gebreken aan de conformiteit die op het moment van levering bestaan.

Bij een wettelijke garantie geldt dat de KLANT:

- een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product heeft om te handelen;

- kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, tenzij deze keuze duidelijk onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, in welk geval de Verkoper de goedkoopste oplossing zal kiezen;

- is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van het Product gedurende de vierentwintig maanden volgend op de levering van het Product.

De wettelijke garantie is van toepassing onafhankelijk van enige commerciële garantie die door de verkoper kan worden verleend.

De KLANT geniet de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek) die de Verkoper ertoe verplicht te garanderen dat de verkochte goederen geen gebreken vertonen die de goederen ongeschikt maken voor het beoogde gebruik; deze gebreken moeten bestaan voor het sluiten van de verkoop.

Bij de uitvoering van deze garantie heeft de KLANT de keuze tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs. Deze vordering onder garantie voor verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek door de KLANT.

 

In geval van niet-naleving of een verborgen gebrek op het tijdstip van levering, moet de KLANT de UITGEVER via TYREDATING per post informeren op het adres: klantenservice@hallobanden.be samen met zijn bestelnummer, factuurnummer, volledige naam, datum van aankoop en beschrijving van de niet-naleving.

Als het gebrek wordt bevestigd, kiest de KLANT tussen vervanging van het PRODUCT (de reparatie is meestal onmogelijk gezien de aard van de PRODUCTEN) of, bij gebrek hieraan, voor de terugbetaling van de prijs binnen 30 dagen na de datum van bevestiging van het gebrek. De terugbetaling van de prijs zal worden gerealiseerd door het terugstorten van het bedrag op de bankpas van de KLANT

 

7. Beschadigd pakket of onvolledige bestelling

Als het pakket in verslechterde of slechte staat wordt afgeleverd, wordt de KLANT aangeraden het te weigeren, zodat er aanspraak kan worden gedaan op de door de koerier aangeboden garantie. In geval van weigering, moet de UITGEVER zo snel mogelijk geïnformeerd worden via TYREDATING, zodat deze een nieuwe verzending van de bestelling kan voorbereiden. Het is wel verstaan dat in een dergelijk geval de maximale levertermijn aangekondigd in deze algemene verkoopvoorwaarden niet meer van toepassing is. Een nieuwe levertijd wordt gecommuniceerd aan de KLANT.

Als de bestelling onvolledig is op het moment van levering, wordt de KLANT aangeraden om een voorbehoud te maken op de leverbon die hem door de vervoerder zal worden overhandigd en om de UITGEVER via TYREDATING zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via het e-mailadres klantenservice@hallobanden.be zodat de ontbrekende PRODUCTEN kunnen worden afgeleverd.

8. Herroepingsrecht - Fout bij het invoeren van de bestelling

De KLANT beschikt over een tijdsbestek van 14 (veertien) dagen om op eigen kosten de PRODUCTEN die hij of zij heeft besteld te retourneren om welke reden dan ook, en om zijn bestelling te annuleren. Deze periode loopt van de dag van ontvangst van de PRODUCTEN thuis of in de montagehal van de PARTNER, waarvan de gedateerde leverbon het bewijs is. De herroeping kan telefonisch worden aangevraagd door te bellen naar 0800 585 32 (gratis service) of door te e-mailen naar het onderstaande adres : klantenservice@hallobanden.be of door een brief te sturen naar: Tyredating 107 rue Servient 69003 LYON France

De PRODUCTEN moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking die netjes is geopend, en moeten noodzakelijkerwijs vergezeld gaan met de leverbon en/of de bestelbon waarmee bevestigd wordt dat het daadwerkelijk gaat om de PRODUCTEN die zijn gekocht via de WEBSITE en idealiter een briefje met uitleg over de reden van weigering (uitsluitend voor de traceerbaarheid). Twee (2) mogelijkheden worden aan de KLANT voorgesteld voor het terugzenden van de PRODUCTEN:

-   Het terugzenden van de producten kan worden uitgevoerd door de vervoerder die de UITGEVER heeft gekozen; De retourkosten zijn voor rekening van de KLANT. De kosten van de retourzending bedragen 25 euro incl. btw per product en worden van de terugbetaling van de bestelling afgetrokken.

De klant kan de PRODUCTEN zelf terugsturen naar het volgende adres: Log For You Service retour Hallobanden ZAC La Mauboule, Rue de la Condamine 26 000 Valence France

Pakketten onder rembours worden niet geaccepteerd.

Elk risico verbonden aan het retourneren van PRODUCTEN is de verantwoordelijkheid van de KLANT.

Na ontvangst en verificatie van de PRODUCTEN, zal de klant worden terugbetaald binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop het herroepingsrecht werd uitgeoefend door de KLANT en volgens dezelfde betaalwijze die de klant had gekozen. De transportkosten voor de terugzending worden afgetrokken van het bedrag van de terugbetaling indien de KLANT de vervoerder van de UITGEVER of TYREDATING heeft gekozen. In geval van waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van andere manipulaties dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de goede werking van de PRODUCTEN vast te stellen, kan de KLANT gevraagd worden een vergoeding te betalen.

9. Prijs

De vermelde prijzen op de WEBSITE zijn in euro's, inclusief alle belastingen en exclusief verzendkosten.

Deze prijzen worden naar eigen goeddunken door de UITGEVER vastgesteld en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen en variaties, afhankelijk van de marktprijzen. De PRODUCTEN worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van de voltooiing van de bestelling.

De vermelde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage, een belasting die bijdraagt aan de verwijdering en recycling van gebruikte banden.

In elk geval worden de bezorgkosten vóór elke betaling aan de KLANT vermeld. De verkochte PRODUCTEN blijven eigendom van de UITGEVER tot de volledige betaling van hun prijs, in overeenstemming met het eigendomsvoorbehoud.

De accumulatie van promoties en/of aanbiedingen en/of kortingen is ten strengste verboden.

De KLANT kan eventueel profiteren van een welkomstaanbieding, die van toepassing is op KLANTEN die hun eerste aankoop doen op de WEBSITE gedurende de perioden waarin de UITGEVER dit aanbod aanbiedt. Deze promotie-aanbieding bestaat uit een verlaging van de prijs van de gekochte PRODUCTEN en wordt gecommuniceerd aan de KLANT die in aanmerking komt voor deze aanbieding. Om deze promotie-aanbieding toe te passen, behoudt de UITGEVER zich het recht voor om te controleren of de KLANT inderdaad in aanmerking komt voor deze promotie en nog niet eerder PRODUCTEN op de WEBSITE heeft besteld.

 

10. Montage- en installatieservice

 

Als onderdeel van de bestelling kan de KLANT de PRODUCTEN rechtstreeks de PARTNERS laten leveren voor de montage en installatie ervan.

De KLANT die ervoor kiest om zijn PRODUCTEN rechtstreeks aan de inrichting van de PARTNER te laten leveren, stemt ermee in deze door hen te laten monteren voor de prijzen van de PARTNER die als indicatie op de WEBSITE worden gegeven. Bij gebrek hieraan is de PARTNER gerechtigd om de KLANT een ​​redelijke vergoeding te vragen in ruil voor de goede ontvangst en opslag van zijn PRODUCTEN. Bovendien wordt, in het geval dat de KLANT zijn banden niet binnen een maand na verzending van een ingebrekestelling met aangetekende brief met ontvangstbevestiging ophaalt, de verkoop als beëindigd beschouwd en worden de banden beschouwd als het eigendom van de UITGEVER. De KLANT wordt binnen 30 (dertig) dagen terugbetaald voor het bedrag van de bestelling verminderd met de kosten van het terugzenden van de banden en de opslagkosten die door de PARTNER kunnen worden gevraagd.

Sommige PARTNERS kunnen de levering van de PRODUCTEN die door de KLANT zijn besteld, niet aannemen. Het is dan aan de KLANT om zijn PRODUCTEN op een ander adres te laten bezorgen en om, indien hij dat wenst, de PRODUCTEN mee te nemen naar de inrichting van de PARTNER. De KLANTEN erkennen dat de verspreiding van telefoon contactgegevens van verschillende PARTNERS alleen is bedoeld voor informatieve aard en dat niets hen dwingt om van de diensten van deze partners gebruik te maken. Deze gids met PARTNERS is een service die wordt aangeboden door de UITGEVER, als bijzaak bij zijn hoofdactiviteit van de verkoop van PRODUCTEN.

De KLANT wordt daarom uitgenodigd om vooraf de tariefvoorwaarden.

PARTNERS ZIJN ZELFSTANDIGE VENNOOTSCHAPPEN VAN DE UITGEVER EN TYREDATING, IN GEEN GEVAL ZIJN DEZE LAATSTE VERANTWOORDELIJK VOOR DE MONTAGE, DEMONTAGE EN IN HET ALGEMEEN VOOR DE RELATIE TUSSEN DE KLANT EN DE PARTNER DIE RECHTSTREEKS ONDERWORPEN IS AAN CONTRACTUELE BEPALINGEN VAN LAATSTGENOEMDE.

11. Beperking van aansprakelijkheid

DE APPARATUUR (COMPUTER, SOFTWARE, TELECOMMUNICATIE, ENZ.) VOOR DE TOEGANG TOT DE WEBSITE ZIJN VOLLEDIG TOT LASTE VAN DE KLANT, HETZELFDE GELDT VOOR TELECOMMUNICATIEKOSTEN VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK ERVAN. DE KLANT ERKENT EN ACCEPTEERT DAT NIKS DE GOEDE WERKING VAN HET INTERNET ALS GEHEEL KAN GARANDEREN.

IN GEVAL DAT ER GEEN TOEGANG TOT DE WEBSITE MOGELIJK IS, WEGENS TECHNISCHE PROBLEMEN OF VAN ENIGE ANDERE AARD, KAN DE KLANT ZICH NIET BEROEPEN OP VERGOEDING, EN KAN DEZE GEEN AANSPRAAK MAKEN OP ENIGE VRIJWARING.

DE HYPERTEXT LINKS DIE OP DE WEBSITE WORDEN VERMELD, VERWIJZEN MOGELIJK NAAR ANDERE WEBSITES EN DE UITGEVER VAN DEZE WEBSITE KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD ALS DE INHOUD VAN DEZE SITES IN STRIJD IS MET DE GELDENDE WETTEN. DAARNAAST KAN DE UITGEVER VAN DEZE WEBSITE NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD ALS HET BEZOEK VAN EEN VAN DEZE WEBSITES DE GEBRUIKER HEEFT BENADEELD. VOORTS WORDT ERAAN HERINNERD DAT DE RAADPLEGING EN/OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITES EN EXTERNE BRONNEN TOEGANKELIJK VIA DEZE HYPERTEXT LINKS, ONDER HUN EIGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN BEHEERST.

12. Overmacht

De ene of de andere partij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of voorkomen door overmacht of een onvoorzien geval.

13. Intellectuele eigendom

De WEBSITE is eigendom van de UITGEVER. Deze wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten en verdragen, evenals andere internationale intellectuele eigendomsrechten en verdragen.

Alle rechten met betrekking tot de WEBSITE en het algemene concept van de activiteit van de UITGEVER, naar hun oorspronkelijke en innovatieve karakter inclusief intellectuele eigendomsrechten op teksten, literaire en artistieke creaties, grafische afbeeldingen (inclusief foto's) en audiovisuele en meer in het algemeen alle creaties die waarschijnlijk door intellectuele-eigendomsrechten zullen worden beschermd, zoals afbeeldingen, logo's, opmaak, grafisch ontwerp, structuur, ergonomie, kleurcodes, typografie, lettertypen, grafische basiselementen, de grafische organisatie van de schermen, de lay-out, de achtergronden, de visuele identiteit van de WEBSITE, de geluidselementen of de tekens zijn eigendom van de UITGEVER of worden regelmatig door laatstgenoemde geëxploiteerd, zonder enige beperking.

De UITGEVER is, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de merkhouder van het merk "hallobanden", gedeponeerd onder het nummer 1.383.558

Imitatie of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de intellectuele eigendomsrechten van de UITGEVER, op om het even welk medium en in het bijzonder als domeinnaam, meta-tags of sleutelwoorden zonder voorafgaande toestemming van de UITGEVER of zijn agent, kunnen aanleiding geven tot gerechtelijke procedures, met name op het gebied van vrvalsing. Elke inbreuk op de rechten van de UITGEVER door een KLANT kan leiden tot het verwijderen van de persoonlijke account van de KLANT zonder kennisgeving of vrijwaring en zonder dat deze schrapping tot vergoeding leidt voor de KLANT.

14. Newsletters

LEDEN aanvaarden dat de UITGEVER hen, op een frequentie en in een vorm die de UITGEVER bepaalt, een newsletter (nieuwsbrief) kan verzenden die informatie kan bevatten met betrekking tot de activiteit van laatstgenoemde. Het LID aanvaardt om commerciële aanbiedingen van de UITGEVER te ontvangen. Geabonneerde LEDEN kunnen zich uitschrijven voor de newsletter door te klikken op de daartoe voorziene link, aanwezig in elk van de newsletters.

15. Gebruik van cookies: meer informatie

De UITGEVER doet er alles aan om de privacy van gebruikers te beschermen door een geoptimaliseerde browserervaring op de WEBSITE aan te bieden en door te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

15.1. Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand of een stuk software dat informatie over de navigatie van uw apparaat via internet opslaat. Het staat onder de controle van uw browser en heeft soms een uniek en willekeurig nummer. U kunt het lezen, vernietigen of wijzigen.

15.2. Waarom gebruikt de UITGEVER cookies?

De UITGEVER is altijd op zoek naar nieuwe manieren om zijn of haar websites te verbeteren en u een betere service aan te bieden. Dus gebruikt de UITGEVER verschillende soorten cookies zoals hieronder aangegeven en waarvan sommige de voorafgaande toestemming van de gebruiker vereisen (cookies van het type reclame) voordat de cookie op zijn terminal wordt geïnstalleerd.

15.3. Hoe informeert de UITGEVER u over de cookies die het gebruikt?

Wanneer u voor de eerste keer op de WEBSITE arriveert, verwijst de link "meer informatie" op de welkomstbanner naar deze pagina die u alle informatie geeft over de cookies die op deze site worden gebruikt.

15.4. Hoe kan ik cookies weigeren en/of verwijderen?

15.4.1. Op een computer:

U kunt deze cookies op twee manieren verwijderen. Enerzijds kunt u met uw internetbrowser de cookies raadplegen die al op uw computer zijn geïnstalleerd en ze één voor één verwijderen per type cookie zoals aangegeven in de banner, of allemaal tegelijk.

Apple Safari-browser: "Privacy"-gedeelte in het menu "Voorkeuren", gewijd aan "Cookies en andere websitegegevens";

Google Chrome browser: "Privacy"-gedeelte in het menu "Instellingen", subsectie "Inhoud instellingen", sectie "Cookies en sitegegevens";

Microsoft Internet Explorer-browser: menu "Extra", "Internetopties", vervolgens "Algemeen" en vervolgens "Browsegeschiedenis", vervolgens "Instellingen", "Tijdelijke internetbestanden en instellingen voor geschiedenis" en ten slotte, "De bestanden bekijken"; Mozilla Firefox-browser: menu "Extra", kop "Opties", kop "Privacy", functie "Specifieke cookies verwijderen".

U kunt tevens cookies handmatig verwijderen door deze stappen te volgen:

-  Ga naar de desktop en selecteer in C:\ de Windows-map

-  Open de map "Tijdelijke internetbestanden" en selecteer alle bestanden (CTRL+A)

-  Kies de optie "verwijderen"

Bovendien kunt u instellen dat uw internetbrowser een waarschuwing blokkeert of ontvangt voor een cookie-installatie. De te volgen stappen verschillen per browser, maar u kunt instructies vinden in het menu "Help"van de browser. De browserinstellingen kunnen onafhankelijk worden ingesteld op elk van de terminals die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Hallobanden-websites.

15.4.2. Op een smartphone of tablet

U kunt deze cookies de-installeren of verwijderen met de volgende methoden:

Android-browser: "Privacy en beveiliging" in het menu "Instellingen", waar u toegang hebt tot "Cache wissen", "Wachtwoorden wissen", "Cookies wissen", "Formulier wissen" en "Wis wachtwoorden". U kunt deze functies ook instellen om een ​​cookie niet langer op te slaan.

Google Chrome-browser: in het menu "Instellingen" in de categorie "Geavanceerde opties", vervolgens "Verwijderen van navigatiegegevens" en vervolgens de gegevens die u wilt verwijderen.

Apple Browser iOS 8: druk op "Instellingen" en selecteer vervolgens "Cookies blokkeren" in het tabblad "Safari" En kies een van de opties: "Altijd toestaan, Alleen bezochte websites toestaan, Alleen huidige websites toestaan of Altijd blokkeren". Bij iOS 7 of ouder kunt u kiezen tussen "Nooit, Derden en Adverteerders, en Altijd".

Het de-installeren of blokkeren van cookies die op de websites van Hallobanden in Frankrijk worden gebruikt, kan uw gebruik van deze sites beïnvloeden of zelfs voorkomen.

 15.5.Welke soorten cookies worden op de WEBSITE gebruikt?

Cookies kunnen tijdelijk zijn, en slechts gedurende de sessietijd van uw gebruik van de Website actief zijn of permanent, dat wil zeggen van een langere levensduur volgens de levensduur die eraan is toegewezen en de instellingen van uw internetbrowser. Er zijn veel verschillende soorten cookies, die kunnen worden gegroepeerd in vier groepen die hieronder worden gedefinieerd.

15.5.1 Strikt noodzakelijke cookies

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van een online, elektronische communicatiedienst, zijn essentieel voor het goed functioneren van de website. De deactivatie ervan leidt tot aanzienlijke problemen bij het gebruik van de site of de onmogelijkheid om de aangeboden services te gebruiken. Deze cookies houden geen informatie over u bij als u de website verlaat. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk terminals te identificeren om de oproep te routeren, de "pakketten" van gegevens te nummeren om ze in de gewenste volgorde te routeren, of om transmissiefouten of gegevensverlies te detecteren.

15.5.2. Functionele cookies

Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk voor het aanbieden van een online communicatiedienst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker. Ze bieden een specifieke functionaliteit voor de gebruiker. Als deze cookies worden verwijderd, wordt het verlenen van de service onmogelijk gemaakt. Functionele cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen. Deze informatie van bepaalde cookies kan worden bewaard nadat u genavigeerd heeft op de website, en kan worden doorgegeven aan partners, uitsluitend met het doel prestaties te leveren die nodig zijn voor de services. Deze omvatten bijvoorbeeld cookies die de voorkeuren van de gebruiker registreren, zoals taal, "gebruikerssessie"-cookies (die de gebruiker identificeren wanneer hij/zij navigeert op meerdere pagina's en de gegevens alleen opslaan tijdens de duur van de browsersessie) of de cookies zoals "winkelwagentje".

15.5.3 Cookies voor doelgroepmeting

Met behulp van cookies voor doelgroepmeting kunnen bezoekers worden herkend tijdens hun verschillende bezoeken. Deze cookies slaan alleen een "login"-gebruiker op (specifiek voor elke cookie) en worden op geen enkele manier gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie over bezoekers te verzamelen. Ze registreren de bezochte pagina's, de bezoektijd en foutmeldingen en verbeteren de prestaties van de websites van Hallobanden.

Cookies voor doelgroepmeting kunnen door partners worden opgezet en beheerd, maar Hallobanden beperkt het gebruik ervan voor de doelein

 

16. CNIL - recht op toegang tot bestandenden van de gevraagde statistische analyse.

Als onderdeel van de uitvoering van de DIENSTEN is de UITGEVER verplicht om een bepaald aantal persoonsgegevens van de KLANT te verzamelen en te verwerken. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat toegankelijk is via de volgende link : persoonsgegevens.

17. Toepasselijk recht,  jurisdictie en bemiddeling :  

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht met uitsluiting van elk ander toepasselijk internationaal verdrag inclusief het Verdrag van Wenen inzake de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980.

In geval van een geschil over een bestelling moet de KLANT eerst een schriftelijke klacht indienen bij de klantendienst van Tyredating om samen tot een minnelijke schikking te komen. 

 

Indien er geen minnelijke schikking getroffen kan worden, kan de KLANT beroep doen op conventionele bemiddeling of een ander alternatief middel voor geschillenbeslechting. In het bijzonder kan de KLANT, in overeenstemming met de artikelen L. 612-1 e.v. van de Consumentenwet, de zaak kosteloos doorverwijzen naar de Ombudsman van de Beroepsfederatie voor E-commerce en Verkoop op afstand (FEVAD), hetzij door middel van een formulier dat kan worden gedownload van de website van de FEVAD Ombudsman (http://www.mediateurfevad.fr), hetzij door middel van een brief naar het volgende adres: FEVAD e-commerce mediator, 60 rue la Boétie - 75008 Paris France, en na het FEVAD e-commerce charter gelezen te hebben. Voor meer informatie over de Ombudsman: http://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur/.

Indien gewenst kan de KLANT ook gebruik maken van de door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 voorgestelde online-dienst voor geschillenbeslechting. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Elke juridische actie met betrekking tot de sluiting, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van dit contract valt onder de rechtsmacht van het Hof die is aangewezen door de geldende regelgeving.

 

18. Wie zijn wij?

De WEBSITE www.hallobanden.be is in beheer van het bedrijf ALLOPNEUS, Société par actions simplifiée (vereenvoudigde vennootschap) met een kapitaal van €54.990 geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Aix-en-Provence, onder het nummer B 327 125 878 en gevestigd op CS 30470 – 13096 Aix- en-Provence Cedex 2 Frankrijk (Intracommunautair btw-nummer: fr31327125878), vertegenwoordigd door zijn voorzitter in functie.

De hoofdredacteur van deze website is dhr. Didier Blaise, de redactieverantwoordelijke is Mathieu Blaise.

De webhost van de site is COREXPERT, Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient 69003 LYON FRANCE. De UITGEVER is gevestigd in Frankrijk en heeft aan TYREDATING de bemiddelingsrol toegewezen als verantwoordelijke relatiebeheer waarbij wordt gepreciseerd dat TYREDATING bemiddelt voor Hallobanden.

Voor klachten over de WEBSITE kunt u contact opnemen met het bedrijf TYREDATING: Per telefoon van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 18:00 uur, behalve op feestdagen: 0800 585 32

- Per e-mail op het volgende adres: klantenservice@hallobanden.be

- Per post op het volgende adres: TYREDATING 107 rue Servient 69003 LYON France die alles in het werk zal stellen om binnen vijf (5) werkdagen een antwoord te sturen.